Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły podstawowej w Ostrowsku.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-18.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-08

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności
  2. Brak alternatyw tekstowych dla treści nietekstowych
  3. Skróty na klawiaturze zgodne z WCAG nie działają
  4. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  5. Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej).
  6. Z uwagi na ograniczenia systemowe serwis nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-08.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-09-08.


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły podstawowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  Urszula Dębska-Ciężobka, sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 18 265 35 61 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiejś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Dostępność architektoniczna

Do pomieszczeń Szkoły Podstawowej im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku znajdujących się na parterze oraz piętrze budynku prowadzą schody oraz winda. Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

• na adres e-mail: sekretariat@spostrowsko.ugnowytarg.pl

• drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku Ostrowsko, ul. Jana Pawła II 13 34-431 Waksmund

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Po wcześniejszym ustaleniu, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W pobliżu budynku szkoły nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


    Logo programu Już pływam   Logo Fundacji im. Adama Worwy   Logo programu Trzymaj formę.    Logo Programu dla szkół   Logo programu Jeżdżę z głową   



    Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, logotypy Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego