godlo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Głód wiedzy prowadzi na wyżyny moralne, intelektualne i społeczne."

prof. Andrzej Waksmundzki

Szkoła Podstawowa im. prof. Andrzeja Waksmundzkiego w Ostrowsku

e-Dziennik

libruslogo

Kalendarz roku szkolnego

rok szkolny 2018 19

aktywna

narodowy czytelnictwa


spinka1

LIFE - IP MAŁOPOLSKA


1

prof. Andrzej Waksmundzki

Waksmundzki

Certyfikaty szkoły

Budowa naszej szkoły

Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty - informacja dla uczniów i rodziców


EGZAMIN GIMNAZJALNY (10, 11, 12 KWIETNIA 2019 r.)

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY (15, 16, 17 KWIETNIA 2019 r.) 

 

W dniu egzaminu zdający  przychodzą do szkoły o godzinie 8.40.

 

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i okazać go w razie potrzeby.

5. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.

6. W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole.

7. Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

8. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu gimnazjalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu gimnazjalnego.

9. Czas pracy zdających w części pierwszej i drugiej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

a) w przypadku arkusza z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony) - godz. 9.00

b) w przypadku arkusza z języka polskiego – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut - przedłużony) - godz. 11.00

c) w przypadku arkusza z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony) - godz. 9.00

d) w przypadku arkusza z matematyki – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut - przedłużony) - godz. 11.00

Czas pracy zdających w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego wynosi odpowiednio:

a) w przypadku arkusza na poziomie podstawowym – 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut - przedłużony) - godz. 9.00

b) w przypadku arkusza na poziomie rozszerzonym – 60 minut (lub nie więcej niż 90 minut - przedłużony) - godz. 11.00

11. Czas pracy zdających w czasie egzaminu ósmoklasisty wynosi odpowiednio:

a) język polski - 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut - przedłużony) – godz. 9.00

b) matematyka – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut - przedłużony) – godz. 9.00

c) język angielski – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut – przedłużony) – godz. 9.00

 

Wszystkim zdającym życzymy POWODZENIA.


     grosz  worwa  trzymaj  akbezpuch  Bezpiecznaplus  mleko  owoce